Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon

Zásady ochrany osobních údajů pro externí subjekty

ROCKAWAY

Verze:2.0
Platné od:1. listopadu 2023

1 Úvod

1.1 Účel těchto Zásad

Tyto Zásady ochrany osobních údajů pro externí subjekty („Zásady“) vysvětlují, jak my, Rockaway (jak je definováno níže), používáme osobní údaje:

(a) fyzických osob, které s námi komunikují v rámci běžné obchodní činnosti;

(b) uživatelů webových stránek https://www.rockawaycapital.com nebo jiných webových stránek, které odkazují na tyto Zásady, včetně všech online služeb nabízených na takových webových stránkách (společně jako „Webové stránky“); a

(c) návštěvníků kancelářských prostor Rockaway. Tyto informace poskytujeme na základě článků 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Pro zjednodušení v těchto Zásadách odkazujeme jak na Vás coby fyzickou osobu, tak na organizaci, kterou ve vztahu k nám případně zastupujete, jako na jednu a tu samou osobu. Upozorňujeme, že na zaměstnance Rockaway a osoby v obdobném postavení se vztahují samostatné zásady ochrany osobních údajů.

1.2 Vysvětlení technických pojmů

Pro správné porozumění těmto Zásadám je zapotřebí pochopit, co znamenají pojmy „osobní údaje“ a „zpracování“:

Osobní údaje jsou (i) informace, které Vás bezprostředně identifikují (jako je Vaše jméno nebo Vaše e-mailová adresa), a také (ii) další informace, které Vás samy o sobě neidentifikují, ale které by přesto teoreticky mohly zpětně vést k Vaší osobě, pokud by se někdo úmyslně rozhodl takové identifikace dosáhnout za použití přiměřených prostředků.

Zpracování osobních údajů znamená jakoukoliv operaci s osobními údaji, včetně jejich shromažďování, uchovávání, předávání, analýzy, zařazování do databází, propojování s jinými údaji, používání k vyvozování závěrů o Vás a dalších forem jejich použití.

1.3 Společnosti odpovědné za Vaše osobní údaje

Tyto Zásady se vztahují na zpracovávání osobních údajů následujícími společnostmi:

(a) Rockaway Capital SE, IČO: 019 67 631;

(b) Rockaway Advisors s.r.o., IČO: 090 52 127;

(c) Rockaway Ventures a.s., IČO: 063 87 136; a

(d) Rockaway Ventures Advisors a.s., IČO: 141 25 129.

Tyto společnosti („Rockaway“, „Rockaway společnosti“ nebo „my“) jsou úzce propojeny a společně určují podmínky zpracovávání Vašich osobních údajů. Jako takové jsou podle GDPR společnými správci Vašich údajů.

1.4 Kontaktní údaje

Máte-li dotazy týkající se těchto Zásad nebo chcete-li uplatnit některé z Vašich práv uvedených v článku 9 (Vaše práva), kontaktujte nás prosím:

(a) e-mailem na adrese legal@rockawaycapital.com;

(b) prostřednictvím datové schránky, ID DS: ah6u54b; nebo

(c) poštou adresovanou společnosti Rockaway Advisors s.r.o. na adresu uvedenou v řádku „sídlo“.

Na základě dohody Rockaway společností platí, že společnost Rockaway Advisors s.r.o. přijímá a procesuje Vaše dotazy a požadavky jménem všech Rockaway společností.

2 Základní informace o zpracování osobních údajů

2.1 Kategorie osobních údajů

Pokud vezmeme v potaz všechny způsoby, kterými s námi obvykle přicházíte do styku, zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

Kategorie osobních údajůPříkladyTypicky zpracovávány, když…
Identifikační údajeJméno; příjmení.… se s námi spojíte.
… je to přirozená součást jednání s námi v určité záležitosti.
Kontaktní údajeE-mailová adresa; telefonní číslo; adresa; bydliště; doručovací adresa.
AML údajeIdentifikační a kontaktní údaje; státní příslušnost, občanství; daňová rezidence; typ podnikání; zdroj finančních prostředků; kopie identifikačního průkazu/pasu; bankovní spojení; sankční status; status politické exponovanosti.… jsme v rámci Vašeho jednání s námi povinni provádět kontroly v rámci boje proti praní špinavých peněz (AML kontroly).
Transakční údajeOsobní údaje týkající se transakcí (smluv, plateb atd.) mezi Vámi (případně organizací, kterou zastupujete) a Rockaway nebo jejími přidruženými společnostmi, včetně čísel bankovních účtů, kontaktních adres atd.… s námi máte či jste někdy měl obchodní vztah, nebo s námi nějaký obchodní vztah vyjednáváte, typicky jako investor, příjemce investice, dodavatel, odběratel nebo jiný obchodní(investiční) partner.
Údaje o zařízeníIP adresa a přibližná geolokace určená na základě takové adresy; MAC adresa; typ, verze a technické parametry Vašeho zařízení a prohlížeče; časové pásmo; analytické a statistické informace odvozené z jakýchkoli takových údajů.… si prohlížíte naše Webové stránky.
Údaje o užíváníInformace o tom, jak používáte Webové stránky, např. na co klikáte, kolik času strávíte v různých sekcích Webových stránek a jak se v těchto sekcích pohybujete; analytické a statistické informace odvozené z takových údajů.
Údaje o e-mailové interakciÚdaje o tom, zda a kdy čtete naše adresné marketingové e-maily a na jaké odkazy klikáte; analytické a statistické informace odvozené z takových údajů.… jste se přihlásili k odběru některého z našich newsletterů.
SnímkyFotografie a videa, na kterých jste zachyceni.… se zúčastníte některé z našich akcí.
Kandidátské údajeŽivotopis; motivační dopis; vzdělání a profesní zkušenosti; informace poskytnuté během pohovorů a souvisejících hodnocení; údaje o výsledcích pohovorů a hodnocení; reference předchozích zaměstnavatelů; vyhodnocení všech výše uvedených informací za účelem posouzení, zda se na danou pozici hodíte; údaje nezbytné pro přípravu pracovní smlouvy/smlouvy o poskytování služeb a pro splnění povinností dle pracovněprávních a přidružených předpisů.… se ucházíte o pracovní pozici v Rockaway.
Záběry z kamerového systémuVizuální záznamy z bezpečnostních kamer.… navštívíte naše kanceláře.
Volby v oblasti soukromíInformace týkající se udělení či odvolání souhlasů se zpracováváním osobních údajů nebo ukládáním souborů cookie; podrobnosti o případech, kdy jste uplatnili svá práva týkající se ochrany soukromí, včetně následných jednání a postupů v této věci; kopie identifikačního dokladu/kopie pasu/informace v rozsahu potřebném pro ověření Vaší totožnosti při uplatňování Vašich práv.… jste nám udělili nebo odvolali souhlas se zpracováváním osobních údajů či ukládáním souborů cookies.

… uplatníte některé z Vašich práv souvisejících s ochranou soukromí.
Údaje o komunikaciObsah veškeré komunikace mezi Vámi a námi, včetně všech osobních údajů obsažených v takové komunikaci, které se nám rozhodnete poskytnout.… s námi komunikujete v jakékoli záležitosti.

2.2 Zdroje osobních údajů

Převážně platí, že osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí od Vás nebo jsou odvozeny z Vašeho používání Webových stránek, jak je popsáno v těchto Zásadách. V některých případech však můžeme Vaše osobní údaje získat z externích zdrojů:

(a) pokud se ucházíte o pracovní pozici v Rockaway, mohou být některé Vaše Kandidátské údaje získány z Vašeho účtu na síti LinkedIn, od personálních agentur/webových stránek (např. Human Capital Advisory Group, Grafton Recruitment, COCUMA, Jobs.cz, executivejob.cz, Techloop.io, AirJobs.cz a podobné) a od Vašeho současného či historického zaměstnavatele;

(b) pokud budeme potřebovat konkrétní osobní údaje týkající se Vaší osoby pro účely určení, výkon nebo obhajoby našich práv vůči Vám, nebo pro splnění právní povinnosti, můžeme tyto údaje získat také z veřejných rejstříků, od orgánů veřejné moci a z jakýchkoli jiných externích zdrojů.

2.3 Důsledky neposkytnutí osobních údajů

V zásadě s námi žádné osobní údaje sdílet nemusíte. V některých případech však neposkytnutí osobních údajů nevyhnutelně povede k tomu, že s Vámi nebudeme moci uzavřít transakci, poskytnout Vám službu nebo zpracovat Vaši žádost. Například:

(a) pokud je poskytnutí určitých údajů nezbytné pro přípravu nebo plnění smlouvy mezi námi, nebo pro splnění právní povinnosti, která vzniká v souvislosti s předmětem takové smlouvy, bez těchto údajů nebudeme moci smlouvu připravit či uzavřít;

(b) v případě, že jsme před vypořádáním některé transakce s Vámi povinni provést kontrolu Vaší totožnosti, zdrojů Vašich finančních prostředků nebo jinou kontrolu podle AML předpisů, nebudeme moci k transakci přistoupit, pokud nám neposkytnete potřebné AML údaje;

(c) pokud se u nás ucházíte o pracovní pozici a neposkytnete nám požadované Kandidátské údaje, může být Vaše přihláška do výběrového řízení neúplná a nebudeme Vás schopni zařadit mezi kandidáty na danou pozici; a

(d) pokud si přejete uplatnit jedno z práv popsaných v článku 9 (Vaše práva), musíme ověřit Vaši totožnost a plně porozumět povaze a rozsahu Vaší žádosti. Pokud nám neumožníte ověřit Vaši totožnost a definovat Vaši žádost, je možné, že Vám nebudeme schopni (ani povinni) vyhovět.

3 Účely zpracování osobních údajů

Tento článek vysvětluje, proč zpracováváme Vaše osobní údaje („účely zpracování“) a co nás k tomu opravňuje („právní základ pro zpracování“).

3.1 Provoz podnikání

Pokud jste naším investorem, odběratelem, dodavatelem nebo jiným obchodním (investičním) partnerem, můžeme používat Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Transakční údaje a Údaje o komunikaci ke komunikaci a realizaci obchodních a obdobných vztahů s Vámi (v souladu s případnou smlouvou, pokud jsme ji uzavřeli), jakož i k průběžné správě našeho obchodního či obdobného vztahu. To zahrnuje i přípravu, vyjednávánía plnění našich smluv s Vámi, přijímání nebo provádění plateb a procesování Vašich případných žádostí a dotazů.

Pro tyto účely jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje, protože je to nezbytné pro přípravu nebo plnění naší smlouvy s Vámi (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR), případně – pokud žádná smlouva není uzavřena ani o žádné smlouvě nejednáme – protože je to nezbytné pro řádnou správu a provoz našeho podnikání, na čemž máme oprávněný zájem (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

3.3 Plnění zákonných povinností

Zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Transakční údaje, AML údaje, Volby v oblasti soukromí, Údaje o komunikaci a další osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění zákonných povinností. Může jít například o:

(a) povinnost archivovat nebo předkládat korporátní, účetní a daňovou dokumentaci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

(v takovém případě budou použity zejména Vaše Transakční údaje);

(b) povinnost zdokumentovat, implementovat nebo reagovat na Vaše preference, dotazy, námitky, uplatnění práv a další sdělení týkající se nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v takovém případě budou použity zejména Vaše Volby v oblasti soukromí);

(c) povinnost provádět kontroly KYC (know your client – „znej svého klienta“) / AML (anti-money laundering – „proti praní špinavých peněz“) v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (v takovém případě budou použity zejména Vaše AML údaje); nebo

(d) povinnost předložit důkazy nebo jiné informace orgánům veřejné moci. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat pro tyto účely na základě článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3.3 Provoz a zlepšování Webových stránek

PopisPrávní základ
Fungování. Pokud navštívíte naše Webové stránky, zpracováváme Vaše Údaje o zařízení, abychom zajistili správné a bezpečné fungování Webových stránek. Pro tyto účely používáme i soubory cookie – viz článek 4 (Cookies) níže.Zpracování je nezbytné pro plnění naší smlouvy s Vámi týkající se zpřístupnění Webových stránek (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
Zlepšení výkonu. Pokud navštívíte naše Webové stránky a udělíte nám souhlas, budeme zpracovávat Vaše Údaje o užívání za účelem zlepšení výkonu a uživatelské přívětivosti Webových stránek, včetně testování různých verzí Webových stránek a jejich funkcí, měření zapojení uživatelů a vytváření různých reportů, analýz a statistik na základě výše uvedeného. K těmto účelům používáme soubory cookie – viz článek 4 (Cookie) níže.Právním základem pro takové zpracování je Váš dobrovolný souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Jednou udělený souhlas je platný po dobu platnosti příslušného analytického cookie – viz článek 4 (Cookie). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že odmítnete užívání analytických cookies na Webových stránkách. Takové odvolání však nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na tomto souhlasu v období před jeho odvoláním.

3.4 Nábor pracovníků

PopisPrávní základ
Proces náboru pracovníků. Pokud se ucházíte o pracovní místo v Rockaway, použijeme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje a Kandidátské údaje za účelem provedení náborového procesu a posouzení Vaší vhodnosti pro příslušnou pozici.Zpracování je nezbytné pro určení, zda s Vámi na základě Vaší kandidatury máme uzavřít pracovní smlouvu/smlouvu o poskytování služeb (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
Nabídky práce. Pokud se ucházíte o práci v Rockaway a dáte nám svůj souhlas, zařadíme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje a Kandidátské údaje do databáze kandidátů sdílené všemi Rockaway společnostmi, abychom Vás mohli v budoucnu kontaktovat s relevantními nabídkami práce v Rockaway společnostech.Právním základem pro takové zpracování je Váš dobrovolný souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Souhlas je platný po dobu 5 let. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením vůči Rockaway (viz článek 1.4 (Kontaktní údaje) výše). Takové odvolání však nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na tomto souhlasu v období před jeho odvoláním.

3.5 Marketing a akce

PopisPrávní základ
Newslettery. Pokud se přihlásíte k odběru některého z našich newsletterů nebo s námi vstoupíte do pracovního vztahu (aniž byste se z odběru newsletterů odhlásili), budeme moci Vaše Kontaktní údaje používat k zasílání příslušného newsletteru e-mailem, dokud se z jeho odběru neodhlásíte.Pokud se přihlásíte k odběru některého z našich newsletterů, je právním základem pro takové zpracování Váš dobrovolný souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Jednou udělený souhlas je platný po neomezenou dobu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že o tom Rockaway informujete (viz článek 1.4 (Kontaktní údaje) výše). Takové odvolání však nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na tomto souhlasu v období před jeho odvoláním.

V případech, kdy Vám zasíláme newslettery z důvodu Vašeho pracovního nebo obdobného vztahu s námi, je právním základem pro zpracování náš oprávněný zájem na informování našeho týmu o výkonnosti a dalších vývojích v podnikání skupiny Rockaway (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Z odběru newsletterů se můžete kdykoli odhlásit (viz článek 1.4 (Kontaktní údaje) výše); v takovém případě Vám je již nebudeme zasílat.
Analýza přímého marketingu. Pokud si přečtete nebo budete dále interagovat s newsletterem, pozvánkou na firemní akci nebo podobnou hromadnou komunikací zaslanou prostřednictvím služby MailChimp či podobné služby, obdržíme Vaše Údaje o e-mailové interakci a budeme je moci použít pro různé (interní) analytické účely.Zpracování je nezbytné pro náš oprávněný zájem vyhodnocovat výkonnost našich obchodních sdělení, jako jsou newslettery a pozvánky na firemní akce (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Z odběru newsletterů a pozvánek se můžete kdykoli odhlásit (viz článek 1.4 (Kontaktní údaje) výše); v takovém případě Vám je již nebudeme zasílat.
Pozvánky na akce. Pokud s námi navážete do pracovního nebo obchodního vztahu (aniž byste se odmítnuli zasílání pozvánek na akce), můžeme Vás pomocí Vašich Kontaktních údajů zvát na různé firemní akce pořádané Rockaway, které jsou pro Vás relevantní (například Money Talks), a to dokud se ze zasílání takových pozvánek neodhlásíte.,Zpracování je nezbytné pro náš oprávněný zájem udržovat kontakt (networking) s našimi obchodními partnery, poradci investory, akcionáři a dalšími stakeholdery, jakož i šířit povědomí o naší investiční skupině a akcích (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Ze zasílání pozvánek se můžete kdykoli odhlásit (viz článek 1.4 (Kontaktní údaje) výše); v takovém případě Vám je již nebudeme zasílat.
Snímky z akcí. Pokud se zúčastníte akce pořádané Rockaway, můžeme pořizovat Snímky (mimo jiné) Vaší osoby a tyto Snímky zveřejňovat na našich Webových stránkách, sociálních sítích a v našich firemních nebo marketingových reportech, newsletterech, brožurách a dalších materiálech. Tímto způsobem budeme moci Snímky užívat do té doby, než nás požádáte o jejich stažení.

Nikdy takto nezveřejníme Snímky, u nichž se domníváme, že by Vám nebo komukoli jinému mohlo jejich zveřejnění způsobit újmu (včetně poškození pověsti).
Zpracování je nezbytné pro náš oprávněný zájem spočívající v (a) přidávání obsahu na naše Webové stránky, sociální sítě a do našich firemních nebo marketingových zpráv, newsletterů, brožur a dalších materiálů a (b) šíření povědomí o naší investiční skupině a akcích (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Kdykoli můžete požádat o stažení Snímků, o odznačení (untagging) Vaší osoby na Snímcích a podobně (viz článek 1.4 (Kontaktní údaje) výše); v takovém případě tak neprodleně učiníme.
Cílení reklam. Pokud navštívíte naše Webové stránky a udělíte nám souhlas, můžeme sbírat Vaše Údaje o užívání a předat je třetím osobám za účelem přesnějšího cílení reklam. K těmto účelům používáme soubory cookie – viz článek 4 (Cookie) níže.Právním základem pro takové zpracování je Váš dobrovolný souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Jednou udělený souhlas je platný po dobu platnosti příslušného marketingového cookie – viz článek 4 (Cookie). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že odmítnete užívání marketingových cookies na Webových stránkách. Takové odvolání však nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na tomto souhlasu v období před jeho odvoláním.

3.6 Vymáhání nároků; bezpečnostní opatření

PopisPrávní základ
Vymáhání nároků. Pokud

(a) jste s námi v pracovním nebo obchodním vztahu,

(b) způsobíte nám nebo jiné osobě újmu, nebo

(c) mezi námi a Vámi vznikne právní spor, můžeme Vaše osobní údaje uchovávat, sdílet a dále používat za účelem určení, výkonu a obhajoby práv dotčené osoby vůči Vaší osobě.

Zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem dotčené osoby na určení, uplatnění a obranu jejích práv vůči Vaší osobě (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
Bezpečnost kanceláře. V našich kancelářích pořizujeme a uchováváme Záběry z kamerového systému za účelem ochrany majetku a zajištění bezpečnosti našich pracovníků. Pokud navštívíte naše kanceláře, můžete být na takových Záběrech z kamerového systému zachyceni.Zpracování je nezbytné pro náš oprávněný zájem na ochraně našeho majetku a majetku jiných osob a na zajištění bezpečnosti našich pracovníků (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

3.7 Další účely

PopisPrávní základ
Jednání jinde nepopsaná. Pokud se na nás obrátíte s žádostí nebo dotazem nebo s námi budete jinak komunikovat v kontextu, který není blíže popsán jinde v těchto Zásadách, použijeme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje a Údaje o komunikaci k dosažení účelu dané komunikace.K tomu jsme oprávněni buď proto, že jste nám osobní údaje dobrovolně poskytli a požádali nás (dali nám souhlas), abychom s nimi něco udělali (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR), nebo – v ostatních případech – protože je to nezbytné pro náš oprávněný zájem řádně vyřizovat komunikace, které jsou nám adresovány (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
Transakce v oblasti fúzí a akvizic. Pokud má třetí strana („investor“) zájem přímo či nepřímo nabýt jakoukoliv část našeho podnikání („transakce“), můžeme

(a) tomuto investorovi a jeho poradcům poskytnout velmi omezený přístup k Vašim osobním údajům, tak, aby mohli provést obvyklé prověrky (due diligence) nabývaných aktiv, a 

(b) po transakci předat Vaše osobní údaje investorovi tak, aby je mohl zpracovávat pro stejné účely, jako jsme je zpracovávali my, případně pro slučitelné účely.

Zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem Rockaway i investora na

(a) řádné přípravě a provedení transakce (včetně řádného vyhodnocení meritu našeho podnikání a aktiv) a 

(b) zajištění hladkého přechodu našeho podnikání na investora po provedení transakce (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Analýzy. Vaše osobní údaje můžeme používat za účelem vytváření různých interních reportů, analýz, statistik a finančních modelů.Zpracování je nezbytné pro náš oprávněný zájem na zajištění maximálního vhledu do výkonnosti našeho podnikání (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
Volné užití anonymizovaných údajů. Vaše osobní údaje můžeme také anonymizovat a tyto anonymizované údaje použít k jakýmkoli účelům. Těmito účely může být zahrnutí anonymizovaných údajů do různých materiálů, které pak budeme sdílet nebo dokonce prodávat třetím stranám, nebo komercializace anonymizovaných údajů jakýmkoliv jiným způsobem, který uznáme za vhodný.Zpracování je nezbytné pro náš oprávněný zájem na sdílení poznatků o výkonnosti našeho podnikání se všemi zainteresovanými subjekty a dalšími třetími stranami, jakož i na případné komercializaci těchto poznatků (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

4 Cookies

4.1 Pokud navštívíte naše Webové stránky, uložíme do Vašeho zařízení malé soubory zvané „cookies“ a budeme je při dalším (i příštím) procházení Webových stránek číst. Na našich Webových stránkách se můžete setkat s následujícími typy souborů cookie:

(a) Nezbytně nutné soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování Webových stránek a nelze je vypnout, ledaže tak učiníte v nastavení svého prohlížeče.

(b) Preferenční soubory cookie. Preferenční/personalizační soubory cookie umožňují Webovým stránkám zapamatovat si některé Vaše volby (například výběr preferované jazykové verze) a v důsledku toho poskytovat personalizované funkce. Tyto cookies budou použity pouze v případě, že je aktivně přijmete.

(c) Analytické/statistické soubory cookie. Analytické/statistické soubory cookie shromažďují údaje o tom, jak navštěvujete Webové stránky, jak se na nich pohybujete a jak s nimi interagujete, abychom mohli lépe poznat naše publikum a stránky postupně vylepšovat. Dobrým příkladem tohoto typu cookies je služba Google Analytics. Tyto cookies budou použity pouze v případě, že je aktivně přijmete.

(d) Marketing. Marketingové soubory cookie umožňují zobrazování reklam, které jsou relevantní pro Vás a Vaše zájmy. Používají se také k omezení počtu zobrazení téže reklamy a měření účinnosti našich nebo cizích reklamních kampaní. Informace získané z marketingových cookies mohou být sdíleny s třetími osobami, například s provozovateli sociálních sítí či reklamními agenturami. Tyto soubory cookie budou použity pouze v případě, že je aktivně přijmete.

4.2 V současnosti na našich Webových stránkách používáme následující soubory cookie:

Název cookieDruh a účelDoba uloženíRockaway / Třetí osoba
ControlPrefsNezbytně nutné.
Umožňuje nastavení preferencí ohledně ukládání cookies.
2 rokyRockaway
pll_languagePreferenční.
Umožňuje zapamatovat si nastavení jazykové verze.
1 rokRockaway
_gaAnalytické.
Analýzy prostřednictvím služby Google Analytics.
2 rokyTřetí osoba (Google)
_ga_66DDBD2RVYAnalytické.
Analýzy prostřednictvím služby Google Analytics.
2 rokyTřetí osoba (Google)
_fbpMarketing.
Trasuje pohyb uživatele po internetu za účelem efektivnějšího cílení reklam.
2 rokyTřetí osoba (Facebook)

4.3 Vaše preference ohledně ukládání souborů cookies si můžete nastavit pomocí cookie lišty na Webových stránkách; to neplatí pro nezbytně nutné cookies, které se ukládají automaticky a nelze je pomocí lišty vypnout.

4.4 Pokud se chcete souborům cookie zcela vyhnout, můžete jejich ukládání omezit nebo zakázat v nastavení svého prohlížeče. Takto to lze provést v nejvýznamnějších prohlížečích:

Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Safari
Mozilla Firefox
Opera

4.5 Zcela odhlásit ze sledování Google Analytics se můžete zde.

5 Osoby s přístupem k osobním údajům

5.1 Do zpracování Vašich osobních údajů pro výše popsané účely můžeme zapojit následující okruhy osob:

(a) ostatní Rockaway společnosti;

(b) profesionální poradce (např. právníky, obchodní/management/marketingové konzultanty, daňové a účetní poradce a auditory), kteří poskytují služby Rockaway společnostem;

(c) banky a další poskytovatele platebních služeb, které Rockaway společnosti využívají ke zpracovávání plateb;

(d) poskytovatele software a jiné technické infrastruktury (např. cloudových a hostingových služby), kteří poskytují služby Rockaway společnostem;

(e) poskytovatele analytických služeb či služeb pro cílení reklam (zejména společnost Google prostřednictvím služby Google Analytics a Facebook prostřednictvím jeho marketingových cookies);

(f) agentury a webové stránky využívané pro účely náboru pracovníků (např. Human Capital Advisory Group, Grafton Recruitment, COCUMA, Jobs.cz, executivejob.cz, Techloop.io, AirJobs.cz a podobné);

(g) další poskytovatele služeb nezbytných pro řádné provozování našeho podnikání;

(h) osoby, které přímo či nepřímo nabývají nebo investují do našeho podnikání, a jejich zástupce;

(i) orgány veřejné moci (např. soudy, policii, regulační orgány a různé státní orgány), pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je to nezbytné pro dosažení oprávněných zájmů; a

(j) jakékoliv další osoby, kterým nám dovolíte Vaše osobní údaje předat.

5.2 Když na naší Webové stránce publikujeme inzerát na pracovní pozici v RockawayX, předáme všechny reakce na tento inzerát společnosti Blockad s.r.o., IČO: 080 06 458, nebo jiné RockawayX společnosti uvedené v daném inzerátu. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje jménem příslušné RockawayX společnosti jako takzvaný „zpracovatel“ (přičemž příslušná RockawayX společnost je „správcem“); údaje nezpracováváme pro vlastní účely. Více informací o tom, jak RockawayX zpracovává Vaše reakce na inzeráty, naleznete zde.

6 Export osobních údajů

Některé Vaše osobní údaje můžeme předávat mimo Evropský hospodářský prostor, kde se na ně nevztahuje GDPR. Obvykle (avšak nikoliv výlučně) se jedná o:

(a) Spojené království a Švýcarsko, přičemž o každém z těchto států bylo Evropskou komisí rozhodnuto, že zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (tzv. rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany); nebo

(b) Spojené státy americké, v jejichž případě používáme standardní smluvní doložky (SCCs) přijaté nebo schválené Evropskou komisí nebo jiné záruky přijatelné podle GDPR.

V každém případě budeme Vaše osobní údaje předávat mimo Evropský hospodářský prostor pouze

(a) pokud se na dané území vztahuje rozhodnutí o odpovídající úrovni ochraně (viz výše), nebo

(b) pokud jsou Vám poskytnuty vhodné záruky v souladu s GDPR (např. předávání na základě SCCs přijatých Evropskou komisí) a jsou Vám zachována vymahatelná práva subjektů údajů a účinné právní prostředky ochrany.

7 Uchovávání osobních údajů

7.1 Obecně platí, že Vaše údaje uchováváme do doby, než přestanou být nezbytné pro dosažení účelů, pro které je zpracováváme. Při určování vhodné doby uchovávání osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost údajů, potenciální riziko újmy v důsledku jejich neoprávněného zveřejnění nebo jiného zpracování, účely, pro které osobní údaje zpracováváme, a to, zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, jakož i právní, regulatorní, daňové, účetní nebo jiné požadavky. Jakmile již Vaše osobní údaje nebudeme potřebovat, vymažeme (zničíme) je, anonymizujeme je, anebo – pokud toto není proveditelné – bezpečně archivujeme a izolujeme je od dalšího použití, dokud nebude možné je vymazat.

7.2 Pro Vaši přesnější představu uvádíme některé konkrétnější zásady, kterými se při rozhodování o retenci osobních údajů řídíme:

(a) Záběry z kamerového systému se automaticky přepisují každé 2 měsíce;

(b) pokud zpracováváme určité osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a Vy tento souhlas odvoláte nebo platnost takového souhlasu vyprší, osobní údaje po takovém odvolání souhlasu nebo vypršení jeho platnosti vymažeme, ledaže tyto Zásady stanoví, že osobní údaje můžeme zpracovávat pro jiný účel na jiném právním základě;

(c) pokud nám zákon ukládá povinnost uchovávat určitý osobní údaj (viz např. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, nebo zákon č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), budeme tento osobní údaj uchovávat po dobu stanovenou zákonem, bez ohledu na jakoukoli výchozí dobu uchovávání;

(d) pokud se s Vámi ocitneme ve sporu, budeme uchovávat osobní údaje potřebné k určení, výkonu nebo obraně našich práv v takovém sporu (viz první řádek článku 3.6 (Vymáhání práv; bezpečnostní opatření)) nejméně po dobu, než bude spor ukončen a všechny naše vzájemné nároky budou vypořádány, bez ohledu na jakoukoli výchozí dobu uchovávání;

(e) pokud určitý osobní údaj anonymizujeme, můžeme jej uchovávat po neomezenou dobu. 7.3 V některých případech máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje smazali – k tomu viz článek 9.4 (Právo na výmaz).

8 Bezpečnost

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, jsou přísně důvěrné a zabezpečené. Naše Webové stránky mají platný certifikát vydaný důvěryhodnou bezpečnostní autoritou a Vaše osobní údaje jsou při přenosu mezi Vámi a naší Webovou stránkou chráněny pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layers). To znamená, že jsou šifrovány a nemohou být zachyceny útočníkem. Za účelem ochrany Vašich osobních údajů během jejich přenosu a po jejich obdržení dodržujeme osvědčené postupy v oblasti zabezpečení informací, což znamená, že k nim mají přístup pouze oprávněné osoby. Všechny tyto osoby s přístupem jsou vázány dohodami o mlčenlivosti.

9 Vaše práva

9.1 Obecně

(a) Abyste si zachovali kontrolu nad svými osobními údaji, máte k dispozici řadu práv. Tato práva jsou dále shrnuta v tomto článku. Shrnutí je zjednodušené; v případě zájmu o kompletní informace proto doporučujeme nahlédnout do GDPR anebo se obrátit na nezávislého právního poradce.

(b) Pokud si některé z Vašich práv přejete uplatnit anebo chcete vznést jinou žádost či dotaz v souvislosti se svými osobními údaji, obraťte se na nás některým ze způsobů uvedených v článku 1.4 (Kontaktní údaje).

(c) Vaši žádost se pokusíme zpracovat co možná nejdříve, nejpozději se k ní však vyjádříme do 1 měsíce od okamžiku, kdy jsme si ji společně vydefinovali a ověřili jsme Vaši totožnost. Vyřízení složitých žádostí může výjimečně trvat až další 2 měsíce; o potřebě odkladu Vás případně budeme informovat.

9.2 Právo na přístup

Kdykoli můžete požádat o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud ano, pro jaké účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, vznesení námitky nebo podání formální stížnosti, jak jsme osobní údaje získali a zda na základě Vašich údajů dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Dále máte právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí kopie je bezplatné a za poskytnutí dalších kopií si můžeme účtovat přiměřený administrativní poplatek.

9.3 Právo na opravu

Můžete nás kdykoli požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

9.4 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Můžete nás požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud:

(a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

(b) jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, Vy tento souhlas odvoláte a neexistuje žádný jiný právní základ pro jejich zpracování;

(c) vznesete námitku proti jejich zpracovávání a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování;

(d) jejich zpracovávání je protiprávní; nebo

(e) nám to ukládá zákon.

Berte, prosím, v potaz, že právo na výmaz není absolutní (bezpodmínečné); například Vaše údaje nemusíme smazat, pokud si je potřebujeme nechat za účelem určení, výkonu nebo obhajobu práv, nebo pokud výmazu brání důležitý veřejný zájem.

9.5 Právo na omezení zpracování

Pokud nastane některá z následujících situací, můžete nás požádat, abychom pozastavili zpracovávání Vašich osobních údajů, s výjimkou jejich uchovávání, a abychom je používali pouze pro určení, výkon nebo obhajobu práv nebo pro účely, se kterými souhlasíte:

(a) zpochybníte přesnost zpracovávaných osobních údajů (v takovém případě omezíme jejich zpracovávání, dokud neověříme jejich přesnost);

(b) zpracování osobních údajů je nezákonné a Vy si nepřejete, abychom osobní údaje smazali;

(c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; nebo

(d) vznesli jste námitku proti zpracovávání a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracovávání (v takovém případě zpracovávání omezíme, dokud nevyhodnotíme existenci oprávněných důvodů).

9.6 Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů za účelem přímého marketingu (viz např. článek 3.5 (Marketing a akce)), nebo proti zpracovávání na základě oprávněných zájmů. Pokud vznesete námitku proti zpracovávání za účelem přímého marketingu, přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech zpracovávání zastavíme, pokud Vaše osobní zájmy převáží naše zájmy na pokračování zpracovávání.

9.7 Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jakož i právo na převod těchto údajů jinému správci, pokud je zpracovávání těchto údajů založeno na souhlasu nebo uzavřené smlouvě a toto zpracovávání je automatické.

9.8 Právo podat stížnost

Ač vždy oceníme, pokud se v případě jakýchkoli požadavků a připomínek týkajících se zpracovávání osobních údajů nejprve obrátíte na nás, máte vždy právo podat stížnost u dozorového úřadu. V našem případě jde o Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na adrese Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7 – Holešovice (www.uoou.cz).

10 Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto Zásady nabývají účinnosti výše nadepsaným dnem.

10.2 Tyto Zásady můžeme kdykoli změnit; v takovém případě zveřejníme jejich novou verzi na našich Webových stránkách.

10.3 Tyto Zásady se řídí právem Evropské unie a nad rámec práva Evropské unie také právem České republiky